Serwis i naprawa

Nasz wyspecjalizowany personel wykonuje kompleksową regenerację, serwis, modernizację i naprawę katalitycznych przeciwwybuchowych promienników podczerwieni firmy INFRAGAS ( promienniki w EX, certyfikat ATEX) oraz promienników katalitycznych innych producentów ( emitory promieniowania IR).
POSIADAMY PEŁEN ASORTYMENT CZĘŚCI ZAMIENNYCH.

W zakres modernizacji promienników katalitycznych w zależności od potrzeb wchodzi:

 • Wymiana złóż katalitycznych
 • Wymiana termopar
 • Wymiana grzałek elektrycznych
 • Wymiana dysz – adaptacja do różnych rodzajów gazu
 • Modernizacja promienników katalitycznych: możliwość wymiany zaworów odcinających na zawory termostatyczne Maxitrol
 • Naprawa promienników katalitycznych w już istniejących piecach, suszarkach i liniach lakierniczych ( promienniki katalityczne lakiernicze)

NAPRAWA, REGENERACJA I SERWIS CERAMICZNYCH  GAZOWYCH PROMIENNIKÓW PODCZERWIENI TOP HEAT
Serwisujemy i naprawiamy ceramiczne gazowe promienniki podczerwieni TOP HEAT modele:

 • PC ECO – promienniki przemysłowe do stałego montażu
 • PMD i PMR – mobilne promienniki na wózkach jezdnych
 • PDS – promienniki do stałego montażu

 

Posiadamy pełen asortyment części zamiennych tj: płytki ceramiczne, dysze na GZ i LPG, zawory gazowe SIGMA 840, elektroniki zapłonu SIT579, zestawy elektrod, wiązki kablowe, termopary, zapłony piezo, wtyczki itd.

 

REPAIR AND REGENERATION OF CATALYTIC GAS HEATERS

Our dedicated technical staff takes a comprehensive regeneration and repair of catalytic infrared gas heaters produced by INFRAGAS and other catalytic gas emitters produced by other companies.

We have got a full range of spare parts!

There is below a list of repairs we can do:

 • catalytic pads replacement
 • thermocouples replacement
 • nozzles replacement- adaptation to different types of gas
 • modernization of catalytic gas radiators- possibility to exchange shut off valves for thermostatic valves Maxitrol
 • reparation of catalytic heaters in existing furnaces or dryers

 

REPAIR AND REGENERATION OF CERAMIC GAS HEATER ( MODELS TOP HEAT)

We service and repair ceramic gas heaters ( series TOP HEAT):

 • PC eco: industrial radiators for permanent installation
 • PMD and PMR: mobile radiators situated on trolleys
 • PDS: radiators for permanent installation

 

We have got a full range of spare parts, such as: ceramic tiles, jets for GZ50 and jests for LPG gas, valves SIGMA 840, electronic ignitions SIT 579, sets of electrodes, cable bundles, thermocouples, piezo ignitions, plugs, etc.

 

REPARTUR UND REGENERATION VON KATALYTISCHEN STRAHLER

Unser engagiertes Fachpersonal nimmt eine umfassende Regeneration und Reparatur von katalytischen von INFRAGAS und anderen Firmen hergestellt katalytische Gasstrahler erzeugt Infrarot- Gasheizungen.

Wir haben eine breite Palette von Ersatzteilen bekommen!

Es ist unten eine Liste von Reperaturen wir tun konnen:

 • ersatz des katalytischen Bettes
 • ersatz thermoelemente
 • ersatz dusen- anpassung un unterschiedliche Typen von Gas
 • modernisierung der katalytischen Gasstrahler- moglichkeit zum Austausch Absperrventile fur Thermostatventile Maxitrol
 • wiedergutmachung von katalytischen Heizungen in bestehenden Ofen oder Trockner

 

REPARATUR UND REGENERATION VON KERAMIK STRAHLER ( SERIE TOP HEAT):

Wir warten und reparieren Keramik Strahler ( serie TOP HEAT):

 • PC eco: Industrie Kuhler fur Festinstallation
 • PMD und PMR: mobile Heizkorper auf Wagen gelegen
 • PDS: Kuhler fur Festinstallation

Wir haben eine breite Palette von Ersatzteilen: Keramikfliesen, Dusen fur GZ50 und Dusen fur LGP, gasventile SIGMA 840, elektronischen Zundungen SIT 579, Satze von Elektroden, Kabelbundel, Thermoelemente, Piezozundung, Stecker.